http://www.holden.dk
Vis planteliste
0 Produkter
0,00 DKK

Handelsbetingelser

Nedennævnte handelsbetingelser omfatter samtlige ordrer. Eventuel særlige aftaler må være skriftlig anerkendt af os for at være bindende.

 1. Priser er kun bindende, når ordren er anerkendt og excl. moms. Ret til pris-ændringer forbeholdes.
 2. Tilbud er altid fritblivende, indtil skriftlig accept eller ordrebekræftelse foreligger.
 3. Ordrer noteres under forbehold af tilfredsstillende kulturer og enhver form for force majeure, som hindrer os i at effektuere ordrerne i fuldt omgang og rettidigt.
 4. Annullering af allerede noterede og bekræftede ordrer kan kun finde sted mod dokumentation for force majeure-forhold, som hindrer køberen i at aftage det købte. Kan sådan ikke præsteres, må køberen erstatte eventuelle tab.
 5. Pakning foretages omhyggeligt og hensigtsmæssigt under hensyntagen til varens art, sæsonen og rejsens varighed. Den beregnes ekstra i vor kostpris.
 6. Godset leveres ab planteskole, og forsendelse sker for købers regning og risiko. Forsendelsen sker på bedste og billigste måde og efter vort skøn, hvis køberen ikke har instrueret os specielt.
 7. Forsikring for forsendelsen tegnes kun efter udtrykkeligt ønske fra køberen og for købers regning.
 8. Eventuelle reklamationer kan ikke tages til følge, medmindre de er fremsat inden 8 dage efter godsets ankomst til det af køberen opgivne bestemmelsessted. Er de berettigede, modtages de med tak, og rimelig erstatning ydes beredvilligt indtil den respektive fakturaværdi.
 9. Garanti for vækst overtages ikke, da vejrforhold, kultiveringsforhold og lignende har afgørende betydning. Garanti for sortsægthed ydes indtil den respektive fakturaværdi.
 10. Betaling er netto kontant, med mindre andet er aftalt. For kredit udover forfald, tillægges 1,5% rente pr. påbegyndt måned. Vi forbeholder os ret til at kræve forudbetaling for allerede bekræftede ordrer med tilsagn om kredit, hvis vi modtager ugunstige oplysninger om køberens økonomiske forhold.

Udover ovenstående betingelser, sker leverancen i.h.t. aftalen, "Plant & Plej”, som er indgået mellem Danske Planteskoleejerforening og Danske Anlægsgartnere.

 

Alm. betingelser for handel med planteskoleplanter

§1 Betingelser for tilbudsindhentning

Indhentning af tilbud på planteleverancer fra en planteskole til en anlægsgartnermester må ske i henhold til reglerne i "Plant og Plej" under særlig iagttagelse af følgende:
 1. Der skal benyttes korrekt navn og eventuel herkomstbetegnelse.
 2. Der skal anføres ønsket plantestørrelse og tilstand (barrodet, klump, container, eller stenuldsblok) i øvrigt i henhold til DPF´s sorterings- og bundtningsbestemmelser.
 3. Der skal angives leveringstermin (måned og årstal)

§2 Betingelser for tilbudsgivning

Afgivning af tilbud på planteleverancer fra en planteskole til en anlægsgartnermester må ske i henhold til reglerne i "Plant og Plej" under særlig iagttagelse af følgende:
 1. Der skal benyttes korrekt navn og eventuel herkomstbetegnelse.
 2. Der skal anføres ønsket plantestørrelse og tilstand (barrodet, klump, container, ellerstenuldsblok) i øvrigt i henhold til DPF´s sorterings- og bundtningsbestemmelser.
 3. Der skal angives leveringstermin (måned og årstal).
 4. Tilbuddet er gældende indtil en tydeligt angivet dato. Eventuel accept skal foreligge skriftlig inden denne dato.
 5. Planteskolen kan afgive alternative tilbud, såfremt disse er tydeligt markerede (anden taxon, størrelse, tilstand m.v.).

§3 Leveringsbetingelser

 1. Leverancer noteret til levering på et fastsat tidspunkt tilhører fra samme tidspunkt anlægs gartnermester/bygherre.
 2. Ændres leveringstidspunkt fra efterårssæson (1/8 - 31/12) til efterfølgende forårssæson (1/1 - 31/5), beregnes et opbevaringstillæg på 6%.
 3. Ændres leveringstidspunkt fra forårssæson til sommersæson (1/6 - 31/7) beregnes et tillæg på 3% pr. påbegyndt halve måned. (1/6 - 15/6 = 3%, 16/6 - 30/6= 6% o.s.v.)
 4. Ændres leveringstidspunktet fra forår til følgende efterår forfalder betalingen for leverancen pr. 1. juni. Omkostninger vedrørende kultivering betales efter levering og efter dokumenteret regning. Forhandling vedrørende omfang og metoder for kultivering/opbevaring optages straks, når det erkendes at leverancen må udskydes.
 5. Reklamation over synlige mangler skal fremsættes inden 3 dage fra planternes modtagelse, og planterne tages kun retur, såfremt de ikke på nogen måde er forringet under opbevaring hos anlægsgartneren.
  Såfremt reklamationen begrundes med udtørring, skal denne fremsættes straks ved modtagelsen af planterne.
 6. Priser ifølge katalog og/eller tilbud forudsætter at planterne udvælges af planteskolen.

§4 Garantibetingelser

 1. Leverandøren yder vækstgaranti, når etablering af kontrolplantning er udført.
 2. Kontrolplantning af en repræsentativ vareprøve kan på anlægsgartnerens krav, der skal være fremsat senest ved accept, etableres for arter/sorter, hvis fakturaværdi overstiger dagsprisen på 5000 stk alm. barrodede hækplanter, og det leverede antal af den pågældende sort/art overstiger 200 stk.
  Kontrolplantning udføres af og ved leverandøren ved aftalt leveringstidspunkt. Kontrolplantningen henstår i hele garantiperioden, og passes af leverandøren i henhold til god praksis. Anlægsgartneren eller dennes repræsentant er berettiget til at deltage i udtagning og mærkning af prøven.
  Prøvens størrelse udgør normalt 2-3%, dog max 100 stk., og bekostes af planteskolen, som efter garantiperiodens udløb disponerer over de i prøven indgåede planter.
 3. Ved reklamation accepteres kontrolplantningens udfaldsprocent, således at leverandøren dækker reetableringsomkostningerne i anlægget i forhold til kontrolplantningens udfaldsprocent minus 5% (jfr. Plant og Plej, pkt. 5.1, afsnit A.)


Januar 1977
Udarbejdet af Dansk Planteskoleejerforening og Landsforeningen Danske Anlægsgartnermestre.

HOLDENS PLANTESKOLE A/S - Kongeåvej 12 - 6600 Vejen - Tlf. +45 7536 4099 - mail@holden.dk