http://www.holden.dk
Vis planteliste
0 Produkter
0,00 DKK

Kvalitetssikring

Udarbejdet af Landsforeningen Danske Anlægsgartnermestre og Dansk Planteskoleejerforening, september 1996

A. Formål

Med denne aftale fastlægges procedure for kvalitetssikring af planteleverancer mellem en planteleverandør og en udførende anlægsgartnermester. Aftalen er gældende for en given planteleverance, såfremt en af parterne kræver det.

B. Ansvarsfordelingen

Ansvaret for planterne overgår fra leverandøren til den udførende ved levering af planterne. Ved levering forstås at den udførende fysisk får leverancen i hænde. Finder levering sted udenfor almindelig arbejdstid skal dette aftales.
Såfremt der efterfølgende opstår vækstproblemer søges ansvaret placeret ved granskning af den dokumentation, der er bilag til aftalen (jvf. afsnit D)
Planternes sortsægthed, herunder oprindelse er leverandørens ansvar i 5 år, svarende til den ansvarsperiode, der følger anlægget.
Plantesæsonen starter 1. august og varer til 31. maj. Ændres planlagt plantesæson til senere sæson, betales et tillæg på 25 % pr. sæson. Det forudsættes dog, at der er givet et varsel for sæsonforskydning på minimum 60 dage før sæsonens udløb, dvs. senest 31. marts.
I modsat fald er køber pligtig til at modtage leverancen og/eller betale leverancen fuldt ud excl. leveringsomkostninger ved sæsonens udløb.

C. Reklamationsret

Reklamationer afgives på synlige fejl og mangler straks ved levering, dog er reklamationsfristen på planteart, antal og størrelse fastsat til 5 arbejdsdage fra levering.

D. Grundlag

Aftalens faglige og historiske baggrund er ”Plant og Plej” samt den del af ”Forslag til kontrolordning for beplantning”, som omhandler planteskoler og anlægsgartnere.
I aftalen indgår de bilag/skemaer, som nævnes i følgende afsnit:
E. TilbudsindhentningF. OrdrebekræftelsenG. ProduktionsdokumentationI. AnlægsdokumentationK. Plejedokumentation
Leverandørens udvidede produktionsdokumentation og den udførendes udvidede anlægsdokumentation kan kræves forelagt (jvf. afsnit H og J)

E. Tilbudsindhentning

I skemaet ”Anmodning om tilbud på planteleverance”, angives på hvilketgrundlag den udførende ønsker indhentet et tilbud på en given planteleverance. Såfremt der afgives alternativt tilbu, skal det fremgå særskilt. For at tilbuddet kan være konditionsmæssigt, skal der samtidig afgives tilbud på det forskrevne.

F. Ordrebekræftelsen

I skemaet om ”Ordrebekræftelse på planteleverancer” angives på hvilket grundlag ordrebekræftelsen afgives.

G. Produktionsdokumentation

Leverandørens produktionsdokumentation omfatter:
1. Følgeseddel
Følgesedlens oplysninger skal omfatte: - Sagsidentifikation.- Følgeseddelnummer.- Leveringsdato.- Kørelistenr. (ved transport).- Leveringsform.- Modtageradresse.- Emballering.- Plantenavne.- Størrelse.- Antal.
2. Leverandørens kvalitetssikringsdokumentation
(bilag til følgeseddel) - Sagsidentifikation.- Følgeseddelnummer.- Optagningsuge (for planter i knophvileperiode).- Optagningsdato (for planter udenfor knophvileperiode).- Seneste opbevaringsform.- Interne koder til identifikation af udvidet produktionsdokumentation (f.eks. lokationskoder).
3. Plantepas
Plantepas skal vedlægges for de planter, der er omfattet af denne lovpligtige ordning.
Plantedirektoratets direktiver om plantepas følges.

H. Udvidet produktionsdokumentation

Hvis der konstateres vækstproblemer, og det formodes, at problemet er opstået i plantens produktionsforløb, skal leverandøren desuden på forlangende oplyse:
- Markplaner (lokationsoversigt)- Gødningsplaner- Jordbundsanalyser- Sprøjteplaner- Herkomstkontrol
Ønskes denne dokumentation uden saglig grund, betales der for de faktiske omkostninger ved fremskaffelsen.

I. Anlægsdokumentation

Den udførende skal fra modtagelsen af en planteleverance indtil plantningen er udført kunne dokumentere, hvordan planterne er behandlet, samt hvordan etableringsbetingelserne i øvrigt har været. De nødvendige kontroller skal være specificeret i den udførende sagsorienterede kvalitetssikring. Hertil anvendes skemaer for ”modtagekontrol” og ”proceskontrol”.

J. Udvidet anlægsdokumentation

Hvis der opstår vækstproblemer, der formodes skyldes jordbundsforhold, skal den udførende på forlangende oplyse tørrumvægten af råjord og evt. muldjord.

K. Plejedokumentation

Aftalen er gældende så længe den udførende har ansvaret for plejen af planterne dog højst 5 år. Som dokumentation for plejeindsatserne udfyldes skemaet for ”plejekontrol”.

L. Skema/bilag til nærværende aftale

- Anmodning om tilbud på planteleverance.- Ordrebekræftelse på planteleverance.- Modtagekontrol- Proceskontrol.- Plejekontrol.
HOLDENS PLANTESKOLE A/S - Kongeåvej 12 - 6600 Vejen - Tlf. +45 7536 4099 - mail@holden.dk